Flex Manager
21192 interim professionals
21192 professionals

 Select

Find similar resumes

Controller - Management Consultant

Controller - Management Consultant

Werkervaring interimmanager

03-2015 – heden Interim Management & Consultancy
Management Consultant
Op interim basis bij diverse opdrachtgevers ingezet.

De opdrachten bevatten een (verander)component op het gebied van:
Interim management
Performance management
Implementeren van besturingsmodellen en organisatieverandering
Project- en programmamanagement
Financiën, Planning & Control, audit, risicomanagement
Innovatie van dienstverlening, processen en ICT
Werving en selectie
Toezicht houden

Werkzaamheden:
Dagelijkse leiding aan team van financiële specialisten op verschillende niveaus.
Opstellen van risico beheersing plan en definiëren en bewaken van risico indicatoren.
Het ontwikkelen, implementeren en monitoren van cyclische P&C en AO/IC producten en het hieraan gekoppelde informatiebeleid.
Optimaliseren van de bedrijfsvoering en het ondersteunen van integrale managers m.b.t. inzet van middelen en behaalde resultaten.
Het leveren van bruikbare en passende voorstellen en adviezen op het gebied van bedrijfsvoering, management control en informatiebeleid.
Het creëren van draagkracht bij de lijn- en stafafdelingen en de implementatie van een gestroomlijnde en efficiënte planning & control cyclus.
Coördinatie taken bij de totstandkoming van de begrotingscyclus en diverse managementrapportages op uitvoerend en directie niveau.
Voortijdig signaleren van budgettaire knelpunten bij de uitvoering en aandragen van operationele verbeter voorstellen.
Coördinatie en verslaglegging van controle activiteiten ten aanzien van het uitgevoerde financiële beleid.
Analyse- en adviestaken over thema’s zoals rechtmatigheid en naleving van EU aanbestedingsregels en risico beheersing en voorzieningenbeleid.


04-2009 – maart 2015 Gemeente Den Haag / Dienst Sociale Zaken, Werk en Inkomen
Manager Support & Front Office SZW

Werkzaamheden:
Op stedelijk niveau eindverantwoordelijk naar college van B&W Den Haag voor het gemeentelijke armoedebeleid, Ooievaarspas (stadspas), WMO front- en backoffice taken, gemeentelijke regelingen en schuldhulpverlening.
MT lid dienst SZW.
Dagelijks aansturing van 12 teams (248 fte) en eindverantwoordelijk voor het functioneren van de uitvoerende afdelingen Support en Front Office SZW, advies & informatie balie, call center en content-management 3D sociaal domein.
Coachen en leiding geven op tactisch niveau aan lijnmanagers front office (balie, call center en content redacteuren) en backoffice.
Opstellen, realiseren en beheren van het afdelingsplan, informatieplan, de veranderingsaanpak en implementatie in de uitvoering.
Programmamanager 3Decentralisatie – harmonisatie front office SZW/DPZ/OCW.
Eindverantwoordelijk voor kennismanagement en dienstverleningsstrategie.
Communicatie en klant contact strategie sociaal domein.
Op gemeente niveau ICT eigenaar van workflow- en proces applicaties van primaire taken binnen Werkplein, WMO, front office dienstverlening en de website ooievaarspas
Eindverantwoordelijk voor de P&C cyclus, audit, kwaliteitscyclus, personeels- en arbobeleid en informatiearchitectuur.


11-1999 - 03-2009 Rekenmeesters Finance & Accountancy Professionals
Senior Controller – Interim Manager
(Op ad interim basis ingezet bij diverse opdrachtgevers)

De opdrachten bevatten een component op het gebied van P&C:
Project control en projectmanagement.
Risico analyses - dependencies onderzoek - impact analyses.
Begrotingscyclus, planning & control.
Business cases - bedrijfsplannen - SWOT analyses.
Uitbestedingsvraagstukken en aanbesteding.
Verzelfstandiging - privatisering vraagstukken.
Jaarrekeningen - interne en externe verslaglegging.
Administratieve organisatie - interne controle.

Werkervaring:
Aansturing aan team van accountants en controllers op verschillende niveaus.
Advies over financieel beleid aan directie met als doel om alle P&C taken te centraliseren binnen de afdeling Planning & Control.
Treedt op als opdrachtgever naar interne en externe relaties en ziet toe op de P&C cyclus en verantwoording.
Adviseert en rapporteert verantwoordingsrapportages aan de directie inzake het financieel beleid.
Levert verbetervoorstellen aan lijnafdelingen en ziet toe op borging van risicomanagement.
Geeft operationeel leiding aan medewerkers P&C, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines en draagt zorg voor personele, organisatorische en financiële aangelegenheden.
Draagt zorg voor de planning, voortgang, kwaliteit en op te leveren P&C producten zoals afstemming begroting met de bestuursdienst, begrotingscyclus, verschillen analyse en jaarrekening. Ziet toe op overall doelbereik, levert bijdrage aan het jaarplan van P&C en stimuleert de samenhang met lijnafdelingen.


09-1998 - 10-1999 OLN Car Lease Nederland
Manager Finance

Werkzaamheden:
Dagelijks leiding aan een team van financiële medewerkers en accountants (31 fte).
Opstellen nieuwe KPI matrix, rollen en verantwoordelijkheden volgens RACI.
Het realiseren van juiste, tijdige en geüniformeerde managementinformatie.
Uitvoeren trendanalyses (review en outlook) t.b.v. kwartaalrapportages.
Inrichten afdeling (scope, tijdelijke werkorganisatie, functieprofielen, werving) .
Begroting, jaarrekening, verslaglegging en Consolidatie.
Risico analyse en advies voorzieningenbeleid Reparatie Onderhoud & Banden.
Eindverantwoordelijk voor het gevoerde fiscale beleid.


10-1994 – 08-1998 Imabo Elfrings Bouwmaterialen
Bedrijfsadministrateur

Werkzaamheden:
Leiding geven aan medewerkers van de afdeling administratie (13 fte).
Inrichting van de bedrijfsadministratie alsmede de administratieve processen.
Eindverantwoordelijk voor tijdige, juiste vastlegging van alle financiële gegevens in de bedrijfsadministratie.
Eindverantwoordelijk voor de salarisadministratie en aangifte Loonbelasting en sociale verzekeringen.
Coördinatie van de periodieke afsluiting van elke verslagperiode.
Onderlinge afstemming tussen de diverse deeladministraties.
Ondersteunen en adviseren bij financiële-, bedrijfskundige vraagstukken.
Vervaardigen van maand-, kwartaal- en jaarrapportages.
Jaarrekening, accountantscontrole, fiscale aangiften en groepsconsolidatie.


11-1993 - 09-1994 Nationale Investeringsbank
Administrateur

Werkzaamheden:
Accounting, grootboek, sub-administratie en deelnemingen.
Contact met grote klanten inzake uitstaande betalingen.
Zorgt tijdig voor de financiële rapportages, kostenverrekeningen, balansen, winst- en verliesrekeningen, begrotingen, jaarrekeningen.
Zelfstandig de benodigde VPB, BTW, CBS en overige aangiftes.
Ondersteunt en adviseert directie bij financiële-, bedrijfskundige- en strategische vraagstukken.
Verbeteren en automatiseren van de administratieve organisatie.
Voert alle overige voorkomende administratieve werkzaamheden uit.


01-1991 - 10-1993 KPN Facilitair Bedrijf
Teamleider Administratie

Werkzaamheden:
Verantwoordelijk voor betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van alle financiële gegevens in de bedrijfsadministratie (crediteuren-, debiteuren-, grootboek).
Dagelijks leiding aan het administratief team (4 fte).
Verzamelen van de benodigde informatie voor het samenstellen van de uitgaande facturen.
Bewaken van de liquiditeitspositie en aanspreekpunt voor zowel de externe accountant als de interne audit afdeling.

Opleiding interimmanager

2012 Managementleergang NRP - Stichting Bedrijfskunde
1993 SPD 1 en 2 - Hogeschool Markus
1991 MBA - Hogeschool Markus
1991 HEAO - Haagse Hogeschool
1990 MEAO - Tinbergen College

Training en cursus
2014 Business Model Canvas – Bright One & Klantenservice Federatie Nederland
2014 Subsidieregeling ESF 2014-2020 - Baker Tilly Berk Registeraccountants
2012 Lean Management next level - House of Performance
2011 Effectief Leiderschap, verander- en interventiekunde – Arnold van Veen Advies
2010 Prince 2 - Computrain
2010 Motiverende gespreksvoering – Neuro Linguistic Programming - Nan Smits Strategie
2009 Lean Management (six sigma black belt) - House of Performance
2008 Excel VBA, Word Powerpoint voor specialisten - Computrain
2005 Surbanes Oxley richtlijnen - BPMi Group
2005 International Financial Reporting Standards - BPMi Group
1998 Automotive Lease & Financial Management – KPMG

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel

Adem heeft een achtergrond als management consultant met een hands-on mentaliteit en een no-nonsens aanpak. Het afgelopen 6 jaar heeft Adem zich verder bekwaamd in lijnmanagement en programmamanagement bij de gemeente Den Haag – dienst SZW. Door zijn praktische ervaring bij grote tot zeer grote organisaties beschikt Adem over een solide organisatiekennis en opereert prima op het snijvlak tussen beleid en financieel management. Dankzij zijn financiële kennis en doelgerichte manier van werken zorgt Adem ervoor dat opdrachten binnen de gestelde termijnen worden gerealiseerd. Adem is een verbinder tussen financieel beleid en uitvoering en heeft een jarenlange ervaring in het leiding geven bij commerciële en publieke organisaties.

Adem heeft een positief, doelgerichte instellingen en staat bekend als een management consultant met een grote passie voor zijn vak. Zijn kernwaarden zijn integriteit, professioneel, vriendelijk, prettig in de omgang, goede service en betrouwbaarheid.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

Overig

Expert in de volgende systemen en applicaties
•Klantdossier en workflow Socrates, OIS-Digidos, Allegro, Eventus, Stratech
• ERP SAP FICO, SAP SD, SAP e-Procurement, SAP BW
• Business Intelligence Cognos, Oracle, Hyperion
• Financieel en control Exact, EOS, P-digitaal
• Call Center en Quality Monitoring Avaya Suite, Solides
• CRM en kennisbank Kana Trinicom T5, Topdesk
• Personele planning en roostering Verint Work Force Optimisation
•Office Excel VBA, Powerpoint en Word

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here