Flex Manager
21231 interim professionals
21231 professionals

 Select

Find similar resumes

P&O adviseur

P&O adviseur

Werkervaring interimmanager

Van – tot; april 2002 – heden
Buro P&O (sinds 1 januari 2008 een zelfstandig bedrijf, daarvoor onderdeel van
Advies, HR Helpdesk – gemiddeld 16 uur per week)
Inhoud; Adviseren en ondersteunen van kleine en middelgrote organisaties op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, personeel en organisatie. Wij maken maatwerk afspraken over de door te leveren producten en diensten. Denk aan het opzetten en uitvoeren van de personeels- en salarisadministratie, het controleren en opstellen arbeidscontracten en aanvullende overeenkomsten, opstellen en uitvoeren van arbeidsvoorwaardenregelingen, personeelshandboek, personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden, conflictbemiddeling en ontslagbegeleiding.

Van – tot; februari 2009 – heden
Opdrachtgever; Expertisecentrum FormatieAdvies, Werkmaatschappij van Binnenlandse Zaken
Functie; Organisatie- en Formatieadviseur (gemiddeld 20 uur per week)
Opdracht; Het uitvoeren van verschillende kleine en grotere opdrachten bij onder andere DJI, Justitie, VROM en SZW op het gebied van inrichtingsvraagstukken, opzetten van functiegebouwen, uitwerken van functiebeschrijving en afgeven van inschalingsadviezen op basis van FUWASYS 2007.

Van – tot; september 2008 – maart 2009
Opdrachtgever; Openbaar Ministerie (10.000+), Parket Generaal, te Den Haag (16 uur per week)
Functie; Organisatieadviseur, project ontwikkelen en implementeren functiehuis OM-Rijk
Opdracht; In samenwerking met Ad Simonse Organisatie & Advies en vanuit het rijksbrede functiehuis waarin alle functies binnen de rijksoverheid moeten passen, verantwoordelijk voor de implementatie en uitrol van het functiehuis OM-Rijk, inclusief procedures en processen rond formatiebeheer, organisatieplanning, administratieve omzetting van functies en training en opleiding van P&O adviseurs en managers in het werken met het functiehuis OM-Rijk, het sociaal klankerend beleid en FUWASYS.

Van – tot; oktober 2008 – november 2008
Opdrachtgever; Rechtbank Zwolle-Lelystad (500+), te Zwolle (totaal 50 uur)
Functie; Organisatieadviseur
Opdracht; Evalueren van de herinrichting van de sector bestuursrecht door het houden van interviews met leidinggevenden en sleutelfunctionarissen en opstellen en verspreiden van een enquête onder alle overige medewerkers en leden van de Rechterlijke macht. De resultaten zijn in de vorm van een notitie met actie- c.q. aandachtspunten voorgelegd aan en besproken met het bestuur van de rechtbank Zwolle-Lelystad.

Van – tot; januari 2008 – december 2008
Opdrachtgever; Stichting Onderwijsgroep Dunamare (± 1.700), te Haarlem (20 uur per week)
Functie; Verzuimcoördinator a.i.
Opdracht; Na de fusie van 3 grote onderwijsinstellingen tot een organisatie van meer dan 1700 medewerker, adviseren over en implementeren van het verzuimbeleid, het inrichten van de verzuimorganisatie, inclusief aanschaf en implementatie van een verzuimregistratiesysteem, inkopen van Arbodienstverlening, trainen van leidinggevenden en optreden als verzuimcoördinator (het eerste aanspreekpunt voor leidinggevenden en P&O bij vragen op het gebied van verzuim, verzuimbegeleiding en re-integratie).

Van – tot; juni 2008 – september 2008
Opdrachtgever; Openbaar Ministerie (10.000+), Parket Generaal (16 uur per week)
Functie; Organisatieadviseur, project Functiehuis OM-Rijk
Opdracht; In samenwerking met Ad Simonse Organisatie & Advies en vanuit het rijksbrede functiehuis waarin alle functies binnen de rijksoverheid moeten passen, ontwikkelen van een uniform functiegebouw voor alle parketten, o.a. d.m.v. het opstellen van functiematrices, functieprofielen en FUWASYS inschalingadviezen voor de administratieve medewerkers, de administratief juridisch medewerkers, secretarissen, beleidsmedewerkers en leidinggevende functies. Het bezoeken van alle parketten, organiseren van toetsingsbijeenkomsten en voorbereiden en begeleiden van de besluitvormingsprocedure, inclusief vooroverleg en overlegvergaderingen met de MR-OM, het kernberaad P en rondetafel P.

Van – tot; oktober 2007 – juni 2008
Opdrachtgever; Flora Holland / Bloemenveiling Aalsmeer (5.000+) (16 uur per week)
Functie; Projectleider Performance en Competentie Management
Opdracht; In opdracht van de directie opzetten, begeleiden en uitvoeren van het project Performance en Competentiemanagement. In de vorm van een pilot bij één van de afdelingen in Aalsmeer is een nieuw functionerings- en beoordelingssysteem voor Flora Holland ontwikkeld. Lopende het project zijn andere afdelingen in Rijnsburg en Naaldwijk aangesloten. Het systeem moet in juli worden vastgesteld en eind 2008 zijn geïmplementeerd.

Van – tot; september 2007 – december 2007
Opdrachtgever; Rechtbank Den Bosch (± 400)
Functie; Organisatieadviseur
Opdracht; Functiebeschrijving en functiewaardering op basis van FUWASYS van 5 leidinggevende- en 13 staffuncties binnen de rechtbank Den Bosch. Uitgevoerd in samenwerking met Wittenbernds Advies, Coaching en Mediation uit Alem.

Van – tot; april 2007 – juli 2007
Opdrachtgever; Hermans Group (± 600), te Hoorn NH (1 dag per week)
Functie; Organisatieadviseur
Opdracht; In opdracht van de directie uitvoeren van een HR Quick Scan en adviseren van de directie over verander en verbetermogelijkheden op het gebied van personeel en organisatie. Presenteren van de resultaten aan alle dochterorganisaties van de Hermans Group en doen van een voorstel voor de implementatie en uitvoeren van de adviezen. Uitgevoerd in samenwerking met UmanID uit Ede.

Van – tot; januari 2007 – augustus 2007
Opdrachtgever; Rechtbank Middelburg (± 300)
Functie; Organisatieadviseur (2 dagen per week)
Opdracht; Vergelijkbaar project als bij de rechtbank Zwolle-Lelystad (zie hieronder) met het verschil dat de rechtbank Middelburg € 200.000,00 moest bezuinigen op het bedrijfsbureau en een aantal medewerkers daadwerkelijk zijn aangewezen als herplaatsingkandidaat, geen andere functies beschikbaar zijn bij de rechtbank zelf en herplaatsing buiten de rechtbank noodzakelijk was.

Van – tot; oktober 2006 – juni 2007
Opdrachtgever; Rechtbank Zwolle-Lelystad (500+)
Functie; Organisatieadviseur (1 tot 2 dagen per week)
Opdracht; Adviseren van het bestuur van de rechtbank m.b.t. de (her-)inrichting van het bedrijfsbureau, opstellen van een nieuw organisatievoorstel, inclusief functiebeschrijvingen en inschalingsadviezen (FUWASYS) voor het bedrijfsbureau en voorbereiden van de reorganisatie van het bedrijfsbureau, o.a. door het houden van gesprekken met medewerkers en opstellen van een nieuw sociaal beleidsplan voor de rechtbank.

Van – tot; oktober 2006 – februari 2007
Opdrachtgever; Albeda College (1.000+)
Functie; AO en werkprocesbeschrijving HRM werkprocessen (2 dagen per week)
Opdracht; In verband met de aanschaf van een nieuw HRM systeem beschrijven van de HR werkprocessen van het Albeda College, o.a. werving en selectie, indiensttreding, personeelsadministratie, salarisadministratie, functioneren en beoordelen, arbeidsvoorwaarden en uitdiensttreding, en het mede opstellen van het programma van eisen, met name de functionele HR vereisten, i.v.m. Europese aanbesteding.

Van – tot; mei 2006 – september 2006
Opdrachtgever; BTL Uitvoering BV (± 450), te Haaren
Functie; P&O adviseur
Opdracht; Vervangen van de P&O adviseur respectievelijk het hoofd P&O om de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden te waarborgen en opzetten, begeleiden en uitvoeren van een aantal P&O projecten, o.a. levensloopregeling, personeelshandboek, update managementsysteem P&O, update arbeidscontracten, verzuim en re-integratiebeleid.

Van – tot; juni 2005 – november 2005
Opdrachtgever; Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (± 300)
Functie; Organisatieadviseur
Opdracht; Evalueren van het organisatie en personeelsplan uit 2001 en geven van een inrichtingsadvies m.b.t. de juridische ondersteuning van elk van de 4 sectoren.

Van – tot; februari 2005 – november 2005
Opdrachtgever; Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Functie; Functiewaarderingsadviseur FUWASYS
Opdracht; Waarderen van 20 functie bij zowel de juridisch ondersteuning, de administratie als het bedrijfsbureau op basis van FUWASYS en afgeven van inschalingsadviezen.

Van – tot; november 2004 – maart 2005
Opdrachtgever; Ressortsparket ’s-Hertogenbosch
Functie; Organisatieadviseur
Opdracht; Opstellen nieuw organisatie en personeelsplan en functieprofielen op basis van competenties, opstellen reorganisatieplan en begeleiden van de besluitvormingsproces.

Van – tot; juni 2003 – maart 2005
Opdrachtgever; E-One Europe BV, te Stellendam (dochteronderneming Emergency One, te Florida)
Functie; Interim HR manager
Opdracht 1; Opzetten van een nieuwe afdeling P&O, werven en selecteren nieuwe werknemers (groei van ± 15 naar 60 werknemers), implementeren administratieve- en werkprocessen, opstellen functiebeschrijvingen, opstellen personeelsbeleid, en personeelshandboek, arbeidsomstandighedenbeleid, opleidingsbeleid, etc.
Opdracht 2; Vanaf oktober 2004 is de opdracht gewijzigd in het laten afvloeien van al het personeel in verband met de sluiting van de productielocatie; o.a. overleg met de vakbonden, opstellen sociaal plan en uitvoeren van het plan, begeleiden van werknemers naar een nieuwe baan, o.a. via persoonlijke bemiddeling en outplacement.

Van – tot; maart 2003 – mei 2003
Opdrachtgever; Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Functie; P&O adviseur
Opdracht; Werven en selecteren van nieuwe medewerkers voor het bedrijfsbureau, inwerken van nieuwe medewerkers, opstellen dienstverleningsovereenkomsten en maken werkafspraken met de sectoren (interne klanten).

Van – tot; september 2002 – maart 2003
Opdrachtgever; Rechtbank en Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Functie; Organisatieadviseur
Opdracht; Reorganiseren Centraal Bedrijfsbureau Arrondissement ’s-Hertogenbosch en inrichten drie zelfstandige bedrijfsbureaus voor de beide gerechten en het facilitair bedrijf, o.a. opstellen drie inrichtingsplannen en een reorganisatieplan, inclusief sociaal plan, begeleiden en uitvoeren van de reorganisatie en herplaatsen van medewerkers.


Opleiding interimmanager

1987-1994: Atheneum B, Hugo de Groot Scholengemeenschap te Rotterdam
1994-1995: Propedeuse Economie, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
1995-1999: Doctoraal Personeelwetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg

- Training Rechtspositie van Ambtenaren bij de ROI (opleidingsinstituut Rijksoverheid, 2000)
- Vijfdaagse training Adviesvaardigheden van de Associatie Voor Organisatieontwikkeling (2001);
- Training Persoonlijke kwaliteit van de Praktijk voor Gezondheidsbevordering van M&O (2001);
- Training Projectmanagement verzorgd door Twynstra Gudde (2002);
- Interne meerdaagse training FUWASYS verzorgd door FUWASYS specialisten binnen de eigen organisatie van de Arrondissementale Stafdienst Den Haag (2000/2001).


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Goede adviesvaardigheden en sociale- en communicatieve vaardigheden.
Deskundig, dienstverlenend, klantgericht.
Enthousiast, betrokken en een echte netwerker.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

WERKERVARING IN LOONDIENST

Van – tot; maart 1999 – september 2002;
Werkgever; Arrondissementale Stafdienst, Paleis van Justitie, te Den Haag
Functie; P&O adviseur / Organisatie & Formatie adviseur

Inhoud;
1) Eerstelijns P&O adviseur voor een sector van de rechtbank Den Haag (± 2 dagen per week)
2) Organisatie & Formatie adviseur; verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van organisatie en formatieprojecten, o.a.:
* Opstellen en implementeren arbeidsomstandighedenbeleid voor de Hoge Raad der Nederlanden;
* Projectleider invoering competentiemanagement bij de rechtbank Den Haag (opstellen personeelsbeleid op basis van competentiemanagement, opstellen van functieprofielen en geven van workshops aan medewerkers en leidinggevenden over het werken met competentieprofielen en de STAR gesprekstechniek;
* In opdracht van de directeur bedrijfsvoering van de Hoge Raad der Nederlanden uitwerken van het algemene opleidingsbeleid van Justitie in een opleidingsplan voor de juridische ondersteuning en administratie;
* Projectadviseur project personeelsbeleid bij het gerechtshof Den Haag, o.a. invoering competentiemanagement, informeren medewerkers en leidinggevenden en opstellen functieprofielen;
* Projectleider reorganisatie staf en bedrijfsvoering (in het kader van de invoering van integraal management bij de rechterlijke organisatie) en lid van het programmateam integraal management bij de rechtbank Den Haag;
* Projectadviseur opstellen organisatie en personeelsplan voor het Landelijk Stafbureau Vreemdelingenkamers en ontwikkelen personeelsbeleid op basis van competentiemanagement;


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here