Flex Manager
21228 interim professionals
21228 professionals

 Select

Find similar resumes

senior HR Business Partner / casemanager verzuim

senior HR Business Partner / casemanager verzuim

Werkervaring interimmanager

Sinds 2007 werk ik als zelfstandig senior HR Business Partner met als specialisatie ziekteverzuim (geregistreerd casemanager verzuim). Door mijn ervaring en overtuigingskracht ben ik een ‘stevige adviseur’. Ik sta open en positief in het leven en communiceer makkelijk op verschillende niveaus. Ik haal er plezier uit om in mijn werk ‘toegevoegde waarde’ te leveren. Dat doe ik over de pragmatische lijn: steeds afstemmen met de opdrachtgever wat het gewenste resultaat is en openstaan voor feedback. Als pragmaticus zie ik waar processen verbeterd kunnen worden en middels een coachende stijl breng ik dat over.
Wat betreft ziekteverzuim werk ik graag op de scheidslijn tussen individueel verzuimdossier en organisatieniveau: de ervaringen op dossierniveau doorvoeren in verbeteringen op organisatieniveau om zo de financiële schadelast voor werknemer en werkgever zo klein mogelijk te houden.

september 2017 – mei 2019 HRM adviseur Albeda College, Rotterdam
• implementatie generiek functiehuis
• interim HR adviseur voor meerdere onderwijsunits en stafdiensten
• 1e vraagbaak voor HR adviseurs in complexe verzuimdossiers en bezwaarprocedures

maart 2016 – augustus 2017 Register casemanager verzuim, Koning Willem 1 College, Den Bosch
• Verantwoordelijk voor correct uitvoeren van de wet Verbetering Poortwachter bij arbeidsongeschikte medewerkers zodat re-integratie zo goed mogelijk verloopt
• Begeleiden van leidinggevenden en medewerkers: voeren van gesprekken, bepalen welke acties ingezet dienen te worden, monitoren en bewaken van voortgang, gericht op het voorkomen van loonsancties
• Contacten onderhouden met UWV, bedrijfsarts en professionals uit de providerboog

november 2014 – april 2016 HRM adviseur Albeda College, Rotterdam
• Vervanging HR adviseur onderwijsunits Secretarieel & Administratie en Lifestyle, Sport & Entertainment
• Aanspreekpunt voor HRM-adviseurs voor complexe verzuimdossiers en wga-dossiers
• Workshop opgezet en gegeven: analyseren verzuimcijfers en vertalen naar acties

juli 2014 – september 2014 Erasmus Universiteit, Rotterdam
• Project vorming shared service organisatie: advies format functiebeschrijvingen
• Onderzoek, analyse en advies over de rol van de leidinggevenden en HR in het verzuimproces

november 2013 – mei 2014 HRM adviseur Brink’s Nederland, Houten
• Adviseren van locatiemanagers en teammanagers vestiging Houten, Arnhem en Amsterdam
• Voeren van hoor- en wederhoorgesprekken met medewerkers i.v.m. hoge veiligheidseisen en advisering over toepassen strafmaatregel
• Analyseren van verzuiminfrastructuur en adviseren van te ondernemen acties
• Coachen managers in aanpak ziekteverzuim en benadering medewerkers
• Proces en leidraad ontwikkeld voor aanpak frequent verzuim

maart 2013 – juli 2013 HRM Business Partner ID College, Gouda
• HRM-breed adviseren van directie en leidinggevenden van het Facilitair bedrijf en domein Techniek & ICT
• Veel pragmatische ondersteuning gegeven aan de relatief onervaren leidinggevenden op het gebied van werving en selectie, functioneringsvraagstukken, uitstroom en lastige ziekteverzuimdossiers. Maar ook geadviseerd over het maken van afwegingen tussen bedrijfsmatige oplossingen en sociaal beleid.
• 2e Lijns vraagbaak voor de HR Business Partners en de arbo coördinator wat betreft aanpak van ziekteverzuim, voorkomen loonsancties en ontwikkelingen in wetgeving (o.a. wet BeZaVa)

maart 2012 – februari 2013 HRM adviseur Albeda College, Rotterdam
• Lid van directieteam van de onderwijsunit Techniek
• Problematiek: onervaren teamleiders, vergrijzing, oplossingsgericht en korte termijn denken
• Aanspreekpunt voor de HRM adviseurs voor verzuim en arbeidsongeschiktheid (o.a. advisering in individuele cases, training aan HRM adviseurs gegeven over financiële consequenties van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid)

september 2010 - december 2011 HR Business Partner ROC ID College, Gouda
• ID College heeft in 2011 de ontwikkeling van HRM adviseur naar HRM Business Partner (HR BP) ingezet. De HR BP werken nauw samen met de adviseur Planning en Control en geven sturing aan de personeelsbegroting.
• Adviseren van managers van achtereenvolgens het Facilitair bedrijf, Onderwijs Service Centrum en domein Economie
• Business plan voor vacaturestop opgesteld
• Begeleiden van leidinggevenden in het maken van een kwaliteitschouw. Gedragsindicatoren van de medewerkers vertalen naar een score op de competenties. Schouw vertalen naar acties voor talentontwikkeling.

januari 2010 - juli 2010 projectleider functiebouwwerk ROC Zadkine, Rotterdam
• Opzetten en leiden project nieuw functiebouwwerk voor de centrale stafdiensten. Herschrijven functieprofielen met toevoeging van competenties

juni 2009 – december 2009 interim HRM-adviseur ROC Zadkine, Rotterdam
• Adviseren op het gehele gebied van in-, door- en uitstroom en organisatieontwikkeling aan directeur en lijnmanagers van het Facilitair Bedrijf dat tot shared service center omgevormd moest worden

juni 2007 – mei 2011 Een op een thuiszorginstelling
• Op afroep verstrekken van adviezen en informeren over ontwikkelingen in wet- en regelgeving
• Jaarlijks updaten van personeelshandboek en opstellen teksten voor personeelshandboek.

november 2008 – mei 2009 project ziekteverzuim GVU (onderdeel van Connexxion)
• Coachen van leidinggevenden en HR-adviseur bij frequent en langdurig arbeidsongeschikte medewerkers
• Procedure ziekteverzuim analyseren en optimaliseren
• Adviseren van de HR-adviseurs in WIA-vraagstukken en ontslag

september 2008 – maart 2009 project bij KOC en Philyra
• Functieprofielen organisatiebreed analyseren en herschrijven.
• Arbeidsvoorwaarden van beide organisaties vergelijken en advies uitbrengen

maart – juni 2008 Johannes Hospitium
• Ontwikkelen en opstellen van ziekteverzuimbeleid en maken van risicoanalyse personeelsdossiers

maart 2008 – juli 2008 interim HR-adviseur bij GVU (onderdeel van Connexxion)
• Adviseren en coachen van het management en P&O-medewerkers
• Samenstellen van een handleiding van de module ziekteverzuim en instrueren van de leidinggevenden
• Vraagbaak voor leidinggevenden en HR-adviseur voor CAO-vraagstukken
• Vertalen van CAO-akkoord naar acties voor het salarisadministratiesysteem en implementatie ervan bewaken.
• Zorgdragen voor het digitaliseren van de personeelsdossiers door externe leverancier
• Begeleiden van een werknemer in het maken van een ondernemingsplan

mei 2007 – februari 2008 interim HR-adviseur bij Gezondheidscentrum voor 1e lijns gezondheidszorg
• Vervanging van de enige P&O-er. Advisering van directie en leidinggevenden
• Twee CAO’s: Gezondheidscentra en Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG)

maart – mei 2007 interim HR-adviseur bij ISS Hospital Services
• De CAO voor glazenwas- en schoonmaakbedrijf verplicht bedrijven om elkaars personeel over te nemen bij verlies van een klant. Vier contractwisselingen begeleid, voor zowel over te nemen personeel als af te stoten personeel.
• Advisering en coaching van leidinggevenden in aanpak van kort en lang ziekteverzuim, conflicten en disfunctioneren van medewerkers en toepassing CAO

2002 – febr. 2007 ROC De Amerlanden / ROC Midden Nederland

allround P&O adviseur voor de commerciële unit, stafdiensten, shared service centers en College van Bestuur
• Reorganisatietraject (krimp) van de unit Bedrijfsopleidingen begeleid
• Harmonisatie arbeidsvoorwaarden van over te nemen re-integratie afdeling van CWI.
• Begeleiden van managers in de totstandkoming van shared service centers
• Projectleider Diensttijdonderzoek. Resultaat: diensttijdverleden van 95% van de medewerkers correct in de systemen
• Begeleiden van complexe ziekteverzuim/re-integratietrajecten en disfunctioneringstrajecten

1990 - 2002 KPN

1998 tot 2002: personeelsadviseur KPN Callcenters te Zwolle, Arnhem, Utrecht
• Reorganisatie: herplaatsen van 225 medewerkers, initiëren ontslagtrajecten bij het CWI
• Communicatie over een nieuw in te voeren CAO voor callcenter agents
• RI&E: managers adviseren en begeleiden bij maken van plan van aanpak en borgen van acties

1995 - 1997: manager Telesales & Support PTT Telecom te Apeldoorn
• Aansturing van 28 medewerkers en een supervisor, veel werving en selectie
• Beheersen van de processen om ISO-certificering te behouden

1993 - 1995: account manager PTT Telecom te Apeldoorn
• Commercieel verantwoordelijk voor offertes, prijsafspraken en onderhandelingen in MKB

Opleiding interimmanager

Hogeschool Arnhem-Nijmegen (CS-opleidingen)
• Post bachelor Register case- en caremanager (RCCM). Betreft specialisatie in voorkomen van financiële schadelast van ziekteverzuim. Op organisatieniveau en op niveau van individueel ziekteverzuim. Diploma CROV (casemanager regie op verzuim)
• Specialisatie Taakdelegatie: procesbegeleider van re-integratietrajecten in opdracht van bedrijfsartsen

Hogeschool Windesheim, Zwolle
• HEAO-CE - diploma, avondopleiding, keuzevak public relati¬ons

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here