Flex Manager
21231 interim professionals
21231 professionals

 Select

Find similar resumes

Manager bij overheids en non-profitinstellingen, projectmana

Manager bij overheids en non-profitinstellingen, projectmana

Werkervaring interimmanager

01-01-1993 - heden : zelfstandig interim manager.

Uitgevoerde opdrachten:


28-11-2007 ─ 01-07-2008 : Stadsdeel Oud-Zuid, Amsterdam

*Hoofd Beleidsafdeling Economie en Ruimte
De afdeling verzorgt de beleidsontwikkeling op het gebied van de ruimtelijke ordening, wonen, milieu, verkeer, parkeren, afvalstoffenverwijdering, economie en stadsvernieuwing. Verder worden grote projecten begeleid door de afdeling ( Stadionplein, Museumplein ). De afdeling bestaat uit 20 medewerkers. Lid van het
Managementteam.

19-02-2007 ─ 01-09-2007 Gemeente Tynaarlo

*Hoofd afdeling Bouwen, Milieu en Veiligheid
De afdeling omvat de vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bouwen, milieu, bijzondere vergunningen op grond van de APV, gebruiks- en evenementenvergunningen en Drank- en Horeca-vergunningen. Tevens is het milieubeleid, het veiligheidsbeleid en de brandweer in de afdeling ondergebracht. De afdeling bestaat uit 30 medewerkers. Bijzondere opdracht is het fuseren van de afdeling met dezelfde afdeling van de gemeente Haren. De nieuwe afdeling moet de beide gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving gaan bedienen. Lid van het managementteam.

01-06-2005 - heden Politie Flevoland

*Secretaris van de klachtencommissie

15-04-2003 - 1-10-2004 Interimmanagementbureau

*Opzetten cursus Handhaving

01-07-2002 – 15-04-2003: Provincie Zuid-Holland

*Hoofd Afdeling Handhaving van de Directie Groen, Water en Milieu
De afdeling verzorgt ten eerste de handhaving van de milieuwetgeving, de groene wetten en landschapsverordeningen. Daarnaast is de Afdeling de regisseur van de samenwerking van en met de andere gezagen op het gebied van de handhaving in de provincie ( inclusief politie en Openbaar Ministerie ). De Afdeling bestaat uit 120 fte. Verbeteren van de bedrijfsprocessen, begeleiding van kwaliteitstrajecten, doorvoeren van het landelijk professionaliseringstraject, inrichten van een verbeterd functiegebouw. Lid van het managementteam van de Directie Groen, Water en Milieu.
09-10-2000 – 01-03-2002: Woonzorg Nederland
*Accountmanager/projectontwikkelaar
Woonzorg Nederland is een landelijk opererende toegelaten instelling voor de huisvesting van ouderen. Het bezit omvat bijna 50.000 eenheden, bestaande uit verpleeghuizen, verzorgingshuizen, aanleunwoningen en zelfstandige woningen. Naast de verhuur van wooneenheden vormt de zorg en het welzijn van de bewoners een belangrijk aandachtspunt voor Woonzorg Nederland. Door een fusie per 1 juli 2000 was het bezit sterk toe genomen. De eerste taak was het behartigen van het accountmanagement voor het nieuwe bezit in het district Oost. Tevens werden vier renovatie/ nieuwbouwprojecten, waarvan twee reeds bezig waren, ter hand genomen.

*Lopende de opdracht werd de opdracht uitgebreid met de projectcoördinatie van de aankoop van een klooster en de leiding van de ontwikkeling van een leisureconcept voor een zorghotel in het aangekochte klooster.

01-11-1999 - 01-07-2000: Gemeente Schouwen-Duiveland
* Sectormanager Externe contacten
De sector Externe contacten is een publieksdienst, die bestaat uit de afdelingen Burgerzaken, daarbij tevens begrepen het toezicht op de openbare ruimte, zoals de parkeercontroleurs, APV toezichthouders en de markt; Bouw- en Milieuzaken en Sociale Zaken. Het personeelsbestand bestaat uit 100 medewerkers. De gemeente is vanaf 1 januari 1997 samengesteld uit zes kleinere gemeenten. Het integratieproces is met veel problemen verlopen. De achterstanden in het werk zijn vrijwel weggewerkt, het managementinstrumentarium is opnieuw opgezet met behulp van een workflowonderzoek, de vergunningverlening en het toezicht daarop en de handhaving van het beheer van de openbare ruimte is georganiseerd, een begin van een productbegroting is opgezet, de financiële rapportage is verbeterd, en de basis voor een verbetering van de algehele kwaliteit van de medewerkers is gelegd. Lid van het managementteam.

01-04-1998 - 01-10-1999: Gemeente Delft
* Sectorhoofd Bouwen en Wonen
De sector maakt deel uit van de Dienst Stadsontwikkeling.
Het leiding geven aan 54 medewerkers: secties Wonen, Bouw en Woningtoezicht en Algemene Zaken, Monumenten en Archeologie.Visie ontwikkeling op de toekomst van BWT inzake handhavingvraagstukken, juridisering. Verbeteren van de werkwijze en de werkprocessen van BWT. Lid van het managementteam.
Lid Projectbureau Neon ( reorganisatie proces ). Organiseren van de Publieksdienst, onderdelen Vergunningen en toezicht (148 fte).
bedrijvenloket.


22-09-1997 - 01-04-1998: Gemeente Veghel
* Directeur van de Hoofdafdeling Stadsbeheer.
Het leiding geven aan 100 medewerkers (afdelingen Voorbereiding, Realisatie, Beheer en Onderhoud, Bedrijfsbureau en Facilitaire Zaken ).
Verbeteren van het projectmanagementsysteem. Opzetten wijkgericht werken van de afdeling Beheer en Onderhoud. Voorbereiden personeelsreductie. Reorganiseren van het Grondbedrijf. Reorganiseren van de controle op de uitvoering van diverse wetten. Invoeren van een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffen verwijdering. Lid managementteam.

04-11-1996 - 01-05-1997: Gemeente Lisse
* Hoofd van de Hoofdafdeling Openbare Werken.
Het leiding geven aan 60 medewerkers ( afdelingen weg - en waterbouw, milieu en bouwkunde, plantsoenendienst, reiniging en algemene dienst ). Invoeren van een nieuwe werkwijze voor de afdeling weg - en waterbouw. Verbeteren van de output van de Hoofdafdeling. Reorganiseren van de verkeerszaken. Lid managementteam. Onderzoek naar de reorganisatie van de reiniging.

01-02-1996 - 15-12-1996: Gemeente Maassluis
* Hoofd van de sector Stads - en Milieubeheer.
Het leiding geven aan 120 medewerkers ( afdelingen ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken, afdeling civiele werken, afdeling milieubeheer en afdeling groenvoorzieningen ). Het doorlichten van de kwaliteit van het ambtelijk apparaat.
Het privatiseren van de Reiniging ( 14 medewerkers ). Het reorganiseren van de buitendienst ( overvloeien naar de markt door 20 à 30 medewerkers van de afdeling groenvoorzieningen ). Het opzetten van een bedrijfsbureau en reorganiseren van het grondbedrijf.
Het samenvoegen van de afdelingen Ruimtelijke Ordening etc. en Milieubeheer. Het invoeren van nieuwe werkwijzen en een planningssysteem, zowel op tijd als capaciteit. Het initiëren van een project voor de ontwikkeling van het stadscentrum ( oa woningen, winkels, commerciële ruimten etc. ). Het opzetten van een woningbouwplan langs de Nieuwe Waterweg. Het opzetten van een stadsvernieuwingsproject voor de binnenstad.

21-11-1995 - 01-10-1997: Bourgonjen B.V., Zwolle
* Support manager.
Reconstructie van een tankstation, sanering van een tankstation.
18-10-1994 - 01-02-1995: Hogeschool Windesheim, Zwolle
* Projectmanager.
Het opzetten van een juridische, financiële en organisatorische structuur ten behoeve van de nieuwbouw van de HTO (budget ƒ 30 miljoen ).

01-10-1993 - 01-04-1995: Gemeente Doetinchem
*Hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Bouw en Woningtoezicht.
Het leiding geven aan 20 medewerkers. Het verbeteren van de output en veranderen van de bedrijfscultuur. Het opzetten van drie binnenstedelijke projecten ( totaalbudget ƒ 55 miljoen ).

: Overige adviesopdrachten
* Gemeente Zaanstad, Euro Estate BV, Reusken en Partners Bouwontwikkeling, Stichting Pensioenfonds Hoogovens.

01-10-1987 - 01-01-1993 : Gemeente Huizen
* Chef van de afdeling ruimtelijke ordening.
Beleidsvelden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, verkeer en vervoer, grond - en economische zaken. Het leiden van projecten, waaronder winkelcentra, kantoren, hotel, herinrichten van een bestaand industrieterrein, sanering gasfabriekterrein.

01-09-1981 - 01-08-1988 : HTS, Zwolle
* docent stedenbouwrecht.

01-09-1979 - 01-10-1987 : Gemeente Lelystad
* Juridisch medewerker van de Dienst Publieke Werken.
Naast de algemene juridische praktijk betrokken bij de stadsontwikkeling met name de contracten voor de bouw van woningen, winkels, spoorwegstations en kantoren.

06-10-1975 - 01-09-1979 : Gemeente Delft
* Juridisch en bestuurlijk medewerker stadsvernieuwing
Het bestuurlijk voorbereiden van stadsvernieuwingsprojecten. Het leiden van stadsvernieuwingsprojecten.Opleiding interimmanager

Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht
( bijvakken Ruimtelijke Ordening, Bestuurskunde, Planologie en Europees Recht )
Hogere Tuintechnische Opleiding, 1 jaar.
Hogere managementopleiding voor non-profitorganisaties.
Masterclass Rotterdam School of Management.Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Zeer bedreven in het veranderen van organisaties, die opereren in een politieke omgeving; het denken op strategisch niveau; het ontwikkelen van doelen en het realiseren daarvan. Een hrm manager, die de resultaten in de organisatie verankert door de veranderprocessen te laten dragen door de mensen in de organisatie. In het veranderproces ligt mede de nadruk op het opzetten van samenwerkingsverbanden. De werkwijze is gericht op het behalen van resultaat, tempo, onderlinge samenwerking, motiveren van mensen en stimuleren van ontwikkelingskansen. Heeft gevoel voor politieke verhoudingen en is in staat op het snijvlak van ( lagere ) overheden en bedrijfsleven te opereren voor de ontwikkeling van onroerend goed projecten en projecten voor de inrichting van de openbare ruimte.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

Overig

Professionalisering : RIM manager.
Lid van de Orde van Nederlandse Register Managers.
Lid van de Vereniging van Bouwrecht.

1987 - 1995 : Lid provinciale staten Flevoland. ( Water en Milieu, Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer ).

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here