Flex Manager
21228 interim professionals
21228 professionals

 Select

Find similar resumes

Consultant / project manager / interim manager

Consultant / project manager / interim manager

Werkervaring interimmanager

Jan-Willem combineert sterke analytische met effectieve communicatie vaardigheden. Dit stelt hem in staat resultaten te boeken in intellectuele en politieke uitdagende opdrachten.

Hij is allround B2B marketeer geworden doordat hij in de 3,5 jaar voor KPN Mobile diverse uitdagingen heeft opgepakt.

Daarna besloot Jan-Willem om zijn business kennis (met name strategy en finance) aan te scherpen in een internationale omgeving. Hij heeft met succes deelgenomen aan het voltijd (1 jaar) INSEAD MBA programma (gedeeltelijk in Singapore en gedeeltelijk in Frankrijk).

Vervolgens is hij als strategie consultant aan de slag gegaan bij Capgemini Transformation Consuling. Hij heeft in 4 jaar zowel strategie als implementatie projecten gedaan in de Telecom, Financiële Dienstverlening en Logistiek.

Inmiddels is hij actief als zelfstandig consultant / interim manager om echt onafhankelijk te kunnen zijn.

Jan-Willem is een vriendelijk, enthousiast persoon en zorgt voor een ontspannen sfeer.

Strategie ontwikkeling en Implementatie
(Business) Proces analyse
Organisatie en Markt analyse
Transformatie / Verander Management
Sales en Business Development
(Interim) Product and Marketing Management Training & Coaching
Project en Programma Management

2011, 2012 Klant TwoMinds
Rol Project manager, consultant
Omgeving Gemeente, glasvezel
Activiteiten
- Voorbereiden uitrol glasvezel naar huishoudens
- Voorbereiden onderhandelingen met infrastructuuraanbieder
- Voeren onderhandelingen met infrastructuuraanbieder

Situatie: Een grote gemeente (top 10) in het zuiden van het land wilde een impuls geven aan de lokale economie. De uitrol van glasvezel naar huishoudens biedt de kans om dit te realiseren.
Aanpak: Voor deze gemeente heb ik een plan van aanpak opgesteld en heb ik de voorbereidingen getroffen vanuit 5 sporen:
1. Bewoners – hoe kan de gemeente de infrastructuuraanbieder helpen om vraag te genereren?
2. Diensten – hoe kan de gemeente dienstontwikkeling aanjagen?
3. Creatieve & ICT bedrijven – hoe kan de gemeente er voor zorgen dat deze diensten door lokale bedrijven ontwikkeld wordt?
4. Gemeente – hoe kan de gemeente de business case van de infrastructuuraanbieder positief beïnvloeden?
5. Infrastructuuraanbieder – Wat wil de gemeente afspreken met de infrastructuuraanbieder?
In het samenwerkingsdocument zijn antwoorden geformuleerd en zijn de afspraken beschreven.
Resultaat: In hele korte tijd (6 weken) heb ik de samenwerkingsovereenkomst mede vormgegeven. Mijn rol was het aangeven over welke gebieden afspraken moesten worden gemaakt en deze heb ik ook meteen vastgelegd in het document.

2011 Klant Horse Center Holland
Rol Project manager
Omgeving Retail
Activiteiten
- Vastleggen roadmap voor digitalisering bedrijfsvoering
- Definiëren prioriteiten binnen de roadmap digitalisering
- Uitvoeren project sales app op de iPad

Situatie: Horse Center Holland is een groothandelsbedrijf met een omzet van enkele miljoenen. Zij verkopen kleding in de ruitersport aan diverse winkel ketens in het buitenland.
Aanpak: In een interactieve workshop die ik heb geleid, hebben we de transformatiemap gedefinieerd. In deze transformatiemap staan allerlei projecten om het doel te realiseren. Een van de projecten betrof het ondersteunen van de sales personen door de inzet van de iPad. Ik heb daarvoor de volgende fases doorlopen:
1. Design – ontwerp van de mobiele applicatie vanuit het perspectief van de sales persoon
2. Build – bouw van de applicatie door programmeurs, waar nodig heb ik bijgestuurd
3. Test – testen van de applicatie door het bouw team, maar ook door de klant. Alle findings adresseren.
4. Run – Integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering
Resultaat:. De sales app hebben we in korte tijd ontwikkeld en live gekregen. De sales personen van de klant gebruiken de app naar volle tevredenheid. De voordelen zijn ook legio: meer inzicht, minder fouten, meer flexibiliteit, meer verkoop.

2011 Klant Retail keten
Rol Consultant
Omgeving Retail
Activiteiten
- Uitvoeren markt scan van huidige communicatie platforms (FaceBook, Hyves, Twitter)
- Uitwerken high level concept voor retail keten
- Toetsen high level concept bij key stakeholders
- Inschatten kosten voor de realisatie van het concept

Situatie: Deze retail keten ziet de wereld om zich heen veranderen. Meer en meer van zijn klanten zijn online en delen allerlei berichten. De klant wilde weten of het levensvatbaar is om zelf een platform te ontwikkelen.
Aanpak: Om een goed inzicht te krijgen hebben we eerst gekeken naar de huidige tools die al beschikbaar zijn op de markt (FaceBook, LinkedIn, Hyves). Samen met de klant hebben we een high level concept ontwikkeld wat we konden toetsen bij diverse stakeholders. Dit concept hebben we vervolgens getoetst en op basis van de feedback verder aangescherpt. Tot slot hebben we een kosteninschatting gemaakt.
Resultaat: De klant is zeer tevreden met het resultaat. Het heeft het denken in dit bedrijf los gemaakt. Voorlopig willen ze nog niet investeren in de uitrol van het platform, maar wellicht nemen ze dit in heroverweging in de toekomst.

2011 Klant TwoMinds
Rol Consultant
Omgeving Glasvezel
Activiteiten
- Opstellen project plan BreedNet Noord-Holland-Noord
- Organiseren kick-off project

Situatie: Door een persoonlijk ongeval moest de project manager op dit project zich terugtrekken. Ik heb het project daarop op me genomen en ik heb het project verder opgezet en een vervanger gezocht.
Aanpak: Allereerst heb ik gekeken naar de meest noodzakelijke activiteiten en die heb ik opgepakt. Het eerste wat ik heb gedaan is het opzetten van een governance structuur (stuurgroep, project groep) en het neerzetten van de hoofdplanning en werk stromen. Vervolgens heb ik resources gezocht bij de werk stromen en met hen het project plan uitgewerkt. Tot slot heb ik het overgedragen aan de nieuwe project manager.
Resultaat: Door het wegvallen van de project manager viel er een groot gat op een cruciaal moment in het project. Door mijn optreden heb ik er voor kunnen zorgen dat de start desondanks goed verliep.


2010 Klant Dutch Media Hub
Rol Consultant, project manager
Omgeving Media sector
Activiteiten
- Opstellen project plan + werven deelnemers (bedrijven)
- Initiëren pilots waarin diverse bedrijven samenwerken
- Maken proposals voor content owners

Situatie: In de media sector wordt meer en meer digitaal gewerkt. Dit biedt een kans voor een land als Nederland. Door het bundelen van de krachten kunnen wij een kans verzilveren, namelijk het worden van de gateway naar Europa. Beeldmateriaal uit de US kunnen wij opslaan, aanvullen en versturen in ieder gewenst formaat naar het Europese achterland.
Aanpak: Ik ben op het project gekomen op het moment dat het project plan geschreven moest worden. De visie was helder, alleen was de vraag hoe je die visie kon bereiken. Daarop heb ik een project plan geschreven met verschillende werk stromen en heb ik pilots gedefinieerd. Voor iedere pilot hebben we prospects geïdentificeerd en benaderd.
Resultaat: De Dutch Media Hub is een succesvol project geworden waar diverse leads voor het bedrijfsleven uit zijn voortgekomen.

2009 Klant Gemeente Hilversum
Rol Consultant, project manager
Omgeving Media sector
Activiteiten
- Analyse huidige situatie
- Voorbereiden en houden focus interviews
- Analyse van resultaten en definiëren verbetervoorstellen
- Opstellen en presenteren eindrapport

Situatie: De gemeente Hilversum is van oudsher bekend om de media sector. In het recente verleden zijn er echter een aantal grote spelers uit Hilversum vertrokken en naar Amsterdam, Almere gegaan. De gemeente Hilversum wilde weten wat ze kon doen om aantrekkelijk te blijven.
Aanpak: Het project ben ik gestart door eerst de huidige situatie te analyseren. Daarin heb ik gekeken naar aantal bedrijven in de media sector, aantal arbeidsplaatsen en trends. Vervolgens heb ik op een gestructureerde manier focus interviews afgenomen bij het senior management van de belangrijke bedrijven in de regio. Tot slot heb ik nog met enkele media experts gesproken en alles bij elkaar gevoegd in een eindrapport. Daarin heb ik niet alleen mijn bevindingen uitgewerkt, maar ook suggesties gedaan voor
Resultaat: Het eindrapport is goed ontvangen en de gemeente heeft het rapport gebruikt om een beleidsplan op te stellen voor een langere periode. De aanbevelingen zijn uiteindelijke overgenomen.

2009 Klant BreedNet
Rol Consultant
Omgeving Glasvezel
Activiteiten
- Ontwikkelen integraal model (klant, gebied, infrastructuuraanbieder) om haalbaarheid van fiber-to-the-business te bepalen
- Analyseren bedrijven conform model
- Uitvoeren stakeholder management

Situatie: De provincie Limburg wilde graag een impuls geven aan de economie. Het uitrollen van glasvezel voor MKB instellingen en bedrijven geeft een positieve impuls.
Aanpak: Om de haalbaarheid te toetsen heb ik een integraal model ontwikkeld waaruit de haalbaarheid werd getoetst vanuit verschillende perspectieven. De uitrol bleek voldoende aantrekkelijk voor infrastructuuraanbieders.
Resultaat:.De analyse en focus interviews leverden een goede basis voor de besluitvorming om glasvezel uit te rollen. Uiteindelijk is het project on hold gezet door interne omstandigheden. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau was men zeer tevreden over de geleverde prestatie.

2008 Klant UPC
Rol Consultant, Business Analist
Omgeving Online
Activiteiten
- Beoordelen outsourcing strategie
- Identificeren en mitigeren risico’s
- Opstellen presentatie Raad van Bestuur

Situatie: De recent gereorganiseerde online afdeling was achterop geraakt bij de belangrijkste concurrenten. De organisatie bleek ook niet in staat om een inhaalslag te maken. Het probleem zat dus niet alleen in het product, maar ook in de organisatie. Ik werd ingehuurd om in 4 weken de implementatie vaardigheden te beoordelen en om te analyseren of outsourcen van productontwikkeling een oplossing kon bieden.
Aanpak: Ik ben begonnen om focus interviews te houden met senior management om aard en omvang van het probleem helder te krijgen. Direct daarna heb ik een storyboard opgesteld van de finale presentatie. Dit bracht focus in het analyseren en verzamelen van data. In de uiteindelijke presentatie heb ik een risk and mitigation rapport toegevoegd en een gefaseerde aanpak voorgesteld.
Resultaat: De presentatie is gehouden door mijn opdrachtgever en is erg goed ontvangen. De Raad van Bestuur was erg content met het overzicht van de risico’s en de gefaseerde aanpak.

2008 Klant KPN
Rol Business Analist, project manager
Omgeving Zakelijke markt
Activiteiten
- Analyseren van klachtenmanagement organisatie structuur
- Vaststellen organisatie ontwerp criteria
- Ontwikkelen organisatie ontwerp

Situatie: Het klachtenmanagement proces binnen KPN is lange tijd genegeerd. De ontstane situatie was zeer zorgelijk: verantwoordelijkheid verspreid over 37 afdelingen, 9 handovers voor een klacht, geen end-2-end regierol, diverse klantcontacten door verschillende werknemers en zeer ontevreden klanten. De opdracht die ik kreeg was de omvang in kaart te brengen en een advies uit te brengen hoe KPN kon verbeteren.
Aanpak: In dit traject was de politieke component zeer groot. Ik heb een voorstel
gedaan om in 3 stappen tot resultaat te komen:
Stap 1: Neerzetten sense of urgency door AS IS analyse
Stap 2: Definiëren ontwerpcriteria om uitgangspunten vast te leggen
Stap 3: Ontwikkelen van organisatiestructuur en bepalen landingsplaats
Resultaat: Het was een waar genoegen om te zien hoe effectief de aanpak is geweest. De stuurgroep ging mee in de aanpak en heeft uiteindelijk de AS IS analyse onderschreven, de ontwerpcriteria geaccordeerd en tot slot de organisatiestructuur en landingsplaats geaccepteerd.


2007 – 2008 Klant KPN
Rol Consultant, project manager
Omgeving Zakelijke markt
Activiteiten
- Ontwikkelen plan van aanpak voor transformatie
- Faciliteren senior management workshops
- Trainen van project resources

Situatie: KPN is de voormalige monopolist op de Nederlandse markt en heeft van oudsher een meer technologie dan klantgedreven cultuur. Onze opdracht was om KPN om te buigen van een product- naar een klantgerichte organisatie. Dit betrof de gehele zakelijke markt (zowel vast als mobiel) en raakte uiteindelijk alle medewerkers.
Aanpak: Eerst hebben we een team van 3 personen samengesteld om het plan van aanpak uit te werken. Mijn rol was om mijn kennis van grote transformaties in te brengen. Uiteindelijk hebben we 3 stappen gedefinieerd:
1. Plan van Aanpak uitwerken
2. Ideale klantervaring uitwerken (met bestaande strategie als uitgangspunt)
3. Vertalen van klantervaring naar processen en systemen
Resultaat: De ideale klantervaring is geïmplementeerd in de processen en systemen, wat heeft geresulteerd in een hogere klanttevredenheid. Daarnaast is er ook beweging gekomen in de organisatie waardoor de cultuur is omgebogen naar een meer klantgericht denken en handelen.

2006 – 2007 Klant Rabo Mobiel
Rol Consultant, project manager, programma manager
Omgeving MVNO, start-up
Activiteiten
- Leiden pogramma office voor start-up MVNO
- Managen van 7 werkstromen (30 resoruces)
- Operationaliseren bedrijf binnen 6 maanden

Situatie: De Rabobank had besloten om een mobiel belbedrijf te lanceren in de Nederlandse markt. Capgemini werd ingehuurd om het al aanwezige business plan in de praktijk te brengen. Mijn rol in het project was om ervoor te zorgen dat resultaten werden geboekt in zeer korte tijd.
Aanpak: Bij de start van het project heb ik een aantal voorwaarden neergezet voor een succesvol project: heldere project- en governance structuur en een high level planning met concrete deliverables. De leads van de werkstromen hebben de high level planning verwerkt in een gedetailleerde planning.
Resultaat: De start van het bedrijf was zeer succesvol. Het team heeft een operationeel bedrijf neergezet in 6 maanden. Ik werd door de CEO, mijn directe face-off, gezien als een betrouwbare adviseur op diverse terreinen.

2005 – 2006
Klant ABN AMRO
Rol Consultant, project manager
Omgeving Zakelijke leningen, 3 landen (US, UK, NL)
Activiteiten
- Leiden van Project Management Bureau (4 resources) van internationaal, multicultureel project (3 landen, 50 resources)
- Adviseren van senior management hoe locale weerstand tegen wereldwijde oplossing te managen

Situatie: ABN AMRO had besloten om een project te starten om een global way of working te introduceren in de diverse landen. Het project verliep erg stroef en daarom werd Capgemini ingehuurd om het project vlot te trekken. Mijn rol in het project was om de structuur op te zetten en ervoor te zorgen dat het project ging lopen.
Aanpak: Het belangrijkste punt in dit project was het opzetten van een goede project- en governance structuur. Deze heb ik in samenwerking met de programma manager vrij snel neergezet. Vervolgens heb ik geholpen met het neerzetten van de high level fasering en de concrete deliverables.
1. Definiëren Target Operating Model
2. Bouwen en testen van de oplossing
3. Uitrol naar de diverse locaties
Resultaat: Ondanks een zeer moeizame start, kregen we grip op het project en voelde de klant zich ook weer ‘in control’. Uiteindelijk hebben we het resultaat geleverd met een kleine vertraging, maar wel binnen budget. Mijn bijdrage in het managen van de weerstand in de US en de UK werd zeer gewaardeerd.

2004 Klant TNT
Rol Business Analist
Omgeving Pakketpost
Activiteiten
- Ontwikkelen klantwaardemodel om sales te focussen
- Operationaliseren klantwaardemodel in pilot
- Overdragen klantwaardemodel aan marketing organisatie

Situatie: TNT is als voormalig monopolist al van oudsher actief op de postmarkt. Op het gebied van het werven van nieuwe klanten was TNT niet succesvol. Deze acquisitie verliep ongericht en ongestructureerd. Ik werd ingehuurd om dit te verbeteren.
Aanpak: Mijn belangrijkste bijdrage in het project was het ontwikkelen en operationaliseren van het klantwaardemodel. Uiteindelijk was het de bedoeling om sales op pad te sturen naar potentieel waardevolle klanten. Ik heb onderstaande aanpak gevolgd:
1. Segmentatie bepaald op basis van branche en bedrijfsgrootte (suspects + bestaande klanten)
2. Waarde van bestaande klanten in de segmenten bepaald
3. Waarde van suspects is ongeveer gelijk aan de waarde van bestaande klanten (aanname)
4. Waardepotentie vastgesteld in de segmenten
5. Specifieke campagne ontwikkeld om waardevolle klanten binnen te halen
Resultaat: De pragmatische aanpak heeft goed gewerkt. Door het klantwaardemodel heb ik focus kunnen aanbrengen in de sales effort. De sales effort werd ondersteund door marketing activiteiten waardoor waardevolle klanten weer zijn teruggekomen bij TNT. Het belangrijkste resultaat is dat de marketingafdeling het model integraal heeft overgenomen en verder is gaan ontwikkelen.

1999 – 2003 Klant KPN
Rol Product Manager, Business Analist
Omgeving Zakelijke markt
Activiteiten
Strategische analyse
- Marktstrategie ontwikkeld door kennis zakelijke in te zetten voor 3e mobiele operator in Duitsland
- Concurrentiepositie kwantitatief geanalyseerd en management overtuigd om strategie te veranderen
- Financieel model en business plan ontwikkeld voor de zakelijke markt
- Prijsstrategie aangepast resulterend in een winsttoename van € 10 mln
Product Management en Product Introductie
- Product management gedaan voor zeer winstgevende business to business propositie (300 klanten)
- Indoor Solutions ontwikkeld en gelanceerd met een focus op de commerciële kant
Samenwerking en Leiderschap
- Waardeteam geleid (5 personen) voor het ontwikkelen van een model om individuele klanten te waarderen
- Workshops geleid met verschillende afdelingen om te veranderen van volume- naar waardedenken
- Proces geleid van het aanscherpen en integreren van marktvoorspellingen van senior product managers

Situatie: In 1999 domineerde KPN de zakelijke markt. De belangrijkste concurrent, Vodafone, wilde graag een positie bouwen. In de 3,5 jaar bij KPN Mobile ben ik allround marketeer geworden. Verder ben ik uiteindelijk doorgegroeid naar een interne consultant positie van het senior management.
Aanpak: Niet van toepassing
Resultaat: Ik ben zeer snel gegroeid ten opzichte van mijn peers door in goede harmonie resultaten te boeken. Eerst van junior naar senior product manager en vervolgens naar interne consultant / business analist door in goede harmonie resultaat te leveren.

INSEAD, MBA, December 2003, Singapore / France (GPA 3,02/4 – top 25%)
Erasmus Universiteit Rotterdam, Bedrijfseconomie (met genoegen), September 1999
ESSEC, Global Economics & Business Studies (met genoegen), Juni 1996, Frankrijk
Erasmus Universiteit Rotterdam, Propedeuse Nederlands Recht, September 1995

Opleiding interimmanager

Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam
MBA INSEAD

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Strategische analyse, marketing, project management, interim management

Talenkennis interimmanager

Engels (vloeiend), Frans (goed), Duits (matig)

Overig

Jan-Willem combineert sterke analytische met effectieve communicatie vaardigheden. Dit stelt hem in staat resultaten te boeken in intellectuele en politieke uitdagende opdrachten.

Hij is allround B2B marketeer geworden doordat hij in de 3,5 jaar voor KPN Mobile diverse uitdagingen heeft opgepakt.

Daarna besloot Jan-Willem om zijn business kennis (met name strategy en finance) aan te scherpen in een internationale omgeving. Hij heeft met succes deelgenomen aan het voltijd (1 jaar) INSEAD MBA programma (gedeeltelijk in Singapore en gedeeltelijk in Frankrijk).

Vervolgens is hij als strategie consultant aan de slag gegaan bij Capgemini Transformation Consuling. Hij heeft in 4 jaar zowel strategie als implementatie projecten gedaan in de Telecom, Financiële Dienstverlening en Logistiek.

Inmiddels is hij actief als zelfstandig consultant / interim manager om echt onafhankelijk te kunnen zijn.

Jan-Willem is een vriendelijk, enthousiast persoon en zorgt voor een ontspannen sfeer.


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here