Flex Manager
21205 interim professionals
21205 professionals

 Select

Find similar resumes

controller

controller

Werkervaring interimmanager

Werkervaringen

01/2009 - Ministerie van Binnenlandse
Zaken/Werkmaatschappij/Flexchange(FC)
04/2010 (60 Fte’s; omzet € 125 mln.) Baten- en Lastendienst.
Functie: Controller/financieel expert/projectleiding
Bedrijfsvoering financieel-organisatorisch stroomlijnen; inrichten van de financiële administratie; kostenbewaking PIOFAH taken binnen FC. Coachingstraject/update kennisniveau medewerkers FA.
Ontwikkelen van een businesscase/outsourcing inhuur tijdelijke personeelsbehoefte departementen. Standaardisatie van gegevensuitwisseling tussen ministeries en FC.
12/2007- Ministerie van Justitie te Den Haag.
12-2008 Functie: Projectcontroller nieuwbouw detentiecentrum Schiphol.
Projectleiding integratie bedrijfsprocessen OM/ZM; Dienst Justitiële Inrichtingen(DJI); IND/KMAR. Analyse en afstemming tussen de verschillende bedrijfsprocessen van de sectoren zoals die binnen het nieuwbouwcomplex zullen gaan functioneren. Inrichten van het informatiemanagement binnen de contractuele afspraken tussen consortium en Rijksdienst.
Vormgeving en uitwerken van een DBFMO-overeenkomst. Coördinatie Transactie afkoop erfpacht grond met SRE(Schiphol Real Estate), RGD(VROM) en sectoren Ministerie van Justitie (interdepartementaal).
10/2006- Ministerie van Justitie te Den Haag/DGRR/DIRR/afd. P&C.
07/2007 Functie: Seniorauditor/adviseur/projectleiding
Projecten:
Financiële coördinatie tussen OM en Beleidsdepartement.
Projectcontrol Kustwacht Nieuwe Stijl
Projectcontrol Dataretentie
Projectcontrol Eergerelateerd geweld.
Invulling liaisonfunctie Justitie/ Europol; member of the financial adviseryboard namens Nederland.
Aanvullende opdracht: kwartiermaker inrichting financiering taakveld Justitie/BZK in kader van Coalitieakkoord. Coördinatie interdepartementale werkgroep.
03/2006- ISC/VTS automatiseringscentrum Politie Nederland te Odijk
09/2006 Functie: Financieel coördinator

Managementvoering over controllers 6 verzorgingsgebieden.
Afstemming bedr. ec/fin. zaken tussen verzorgingsgebieden(VG’s)
Coaching P&C-medewerkers centraal/decentraal.
Begeleiden van financiële integratie van 28 korpsen naar VG’s en de hoofdvestiging.
Inrichten van de financiële administratie van VG’s en afstemming met de hoofdvestiging.
Opzet van informatiemanagement m.b.t. beheer en budgettoetsing

08/2005- Gemeente Den Haag/ Dienst Stadsbeheer(DSB)
03/2006 Functie: Hoofd afdeling Financiën/ABR(Advies, Begroting en Rapportage)

Verantwoordelijk voor: periodieke rapportages (maandelijkse directierapportage, concernrapportage per kwartaal, begroting en jaarverslag); integratie financiën en beleidsverantwoording; afstemming met 28 bedrijven binnen de gemeente Den Haag
waaronder het Grondbedrijf. In verlengde daarvan advisering m.b.t. financiële inrichting programma Invulling Openbare Ruimten.
Opzet administratieve organisatie m.b.t. de 28 bedrijven/harmonisatie van bedrijfsprocessen.
Ontwikkeling informatiemanagement/stuur- en beheersbaarheid van DSB.
Managementvoering over de afdeling; functioneringsgesprekken; individuele coachingtrajecten; overdracht kennis (nieuwe BBV); integratie FA en ABR.

06/2005 – Gemeente Amsterdam/Dienst Middelen
07/2005 Functie: Accountmanager(beleidssectoren Kunst en Zorg)

Taakstelling: Liaisonfunctie Dienst Middelen en Jellinek-kliniek
Afrekening GSB 2 onder in achtneming van de rechtmatigheideisen.

09/2004 – ROC AlbedaCollege te Rotterdam
04/2005 Functie: Projectmanager shared-service centre(SSC)

Projectmanagement/organisatieontwikkeling m.b.t. het concentratieproces van
5 divisieadministraties; het systeembeheer; de centrale inkoopfunctie (E- commerce)
en de centrale vastlegging van de deelnemersadministratie binnen een shared-service
centre (SSC) op basis van het organisatieonderzoek van 2003 (zie CV).
Inrichting van het informatiemanagement; beheer- en stuurbaarheid van het SSC.
Opzet administratieve organisatie SSC.
Indeling en inrichting van de financiële administratie /grootboek.
Invoeren e-procurement (centrale inkoop) binnen het AlbedaCollege en ontwerp gewijzigde
AO- procedure.
Opstellen format en uitwerken van SLA’s/ DVO’s (dienstverleningsovereenkomsten).

11/2003 – Provincie Zuid-Holland/ Hoofdafdeling Financiën
09/2004 Functie: Concerncontrol/projectmanager VFB (Verbetering Financieel Beheer)
Actieprogrammering van het VFB-programma (Verbetering financieel beheer) Organisatieverandering.
Opstellen van een Plan van Aanpak Reorganisatie Concernafdeling Financieel Beheer.
Operationele verantwoordelijkheid over Concernafdeling Financieel Beheer en coördinerende functie m.b.t. decentrale control-afdelingen van 6 directies.
Lid managementteam Dienst Stafzaken PZH.
Projectcoördinator opstellen jaarrekening 2003
Projectcoördinator halfjaar/najaars-rapportage 2004.
Adviserend aan Directeur Bedrijfsvoering.


02/2003 – Gemeente Rotterdam/Dienst Stedelijk Onderwijs(DSO).
10/2003 Functie: Planning & Control

Vormgeven aan integraal management door de planning & controlfunctie af te
splitsen van de financiële administratie en op te waarderen tot op het niveau van
managementcontrol en het structureren van deze functie in het organisatieontwerp
direct onder de verantwoordelijkheid van de directeur bedrijfsvoering.
Opzet informatiemanagement binnen DSO; beheer- en bestuurkengetallen(management- accounting).
Opzet eisen inrichten financiële administratie/grootboek in relatie met beheer- en bestuurbaarheid.
Het koppelen van het financiële rapportage systeem aan de inhoudelijke verantwoording.
In het verlengde daarvan het ondersteunen van de programmamanagers bij het invulling geven aan de financiële beheersbaar- en verantwoordelijkheid.

11/2002 – AlbedaCollege te Rotterdam
02/2003 Consultancyopdracht
Het uitwerken van een diagnose van het functioneren van stafdiensten binnen het AlbedaCollege. Het ontwikkelen van een toekomstvisie m.b.t. het functioneren van de stafdiensten, met name de structurering binnen de organisatie. Het verkennen van een groeipad naar een Shared Service Centrum. Ontwerp inrichting van de financieel-administratieve functie; de automatiserings functie(systeembeheer); de centrale inkoopfunctie en de vastlegging van de deelnemersadministratie.
11/2001- Ministerie van Verkeer & Waterstaat/Beleidsdepartement
09/2002 Functie: Interim-projectmanagement
Opstellen van een definitiestudie Baten/Lasten-stelsel.
Opstellen en uitwerken van een Plan van aanpak Bestuurlijke informatievoorziening.
Opstellen en uitwerken van een Plan van Aanpak Productidentificatie.
Ontwikkelen systeemopzet sturen op basis van “output” en “outcome”(effectmeting/prestatie- indicatoren).
01/2001- Reclassering Nederland/SRN
10/2001 Functie: Ressortcontroller
Managementvoering over de fin. administratie
Opstellen van een Jaaractiviteitenplan/begroting 2001.
Uitwerken van de planning- en controlcyclus.
Verzorgen periodieke managementrapportages.
Managementvoering over systeembeheer/planning invoering informatiesystemen.
1991 – 2000 Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) te Delft.
Functie: Adjunct-directeur/concerncontroller

Managementvoering over de stafafdeling Financiën, Automatisering, Algemene zaken en Hoofdafdeling Opleiding en Uitgeverij. Managementaccounting/beheer- en bestuurbaarheid/ kengetallen.
Keuzeproces en afstemming van automatiserings/informatieseringssystemen.
Managementvoering (financieel) met betrekking tot verzelfstandigingoperatie NEN op afstand van het Ministerie van Economische Zaken.
Projectmanagement nieuwbouw NEN.
Lid managementteam NEN.
Secretaris/penningmeester van een beleggingsfonds.
Bestuurslid van de Pensioenraad.
Secretaris/penningmeester ven de Stichting Bijzonder hoogleraarschap aan de EUR.1990 – 1991 Handelsorganisatie Bandai B.V te Nieuwegein
Functie: Concerncontroller.
Bandai is de verkooporganisatie in de BENELUX van NINTINDO hightech spelprogramma’s en Turtles (figuren).
Turnaround financial management om de zeer sterke groei van Bandai te beheersen. Aansluitend reorganisatie financieel management vestiging in België en het juridisch ombouwen van de zelfstandige vestiging aldaar in een moederdochter relatie met de hoofdvestiging in Nieuwegein.
1988 – 1990 BSO/Advies ’s-Gravenhage
Functie: Seniorconsultant Organisatie en Informatica.
Het uitwerken van informatieplannen.
Vertalen van het informatieplan naar de inrichting van de financiële administratie en advisering met betrekking tot de keuze van automatiseringssystemen bij diverse opdrachtgevers.
Advisering met betrekking tot informatiestrategie.
Adviesprojecten:
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen/ Ontwerp besturingssysteem.
Nederlandse Middenstandsbank/databeheer en datamanagement/ uitwerken functioneel ontwerp betalingsverkeer.
GSD Rotterdam/datavoorziening werkloosheidsprojecten.
Dupont Dordrecht/implementatie SAP-pakket in het bijzonder parametrisering managementinformatie.
Koninklijke Marine ‘s-Gravenhage/Den Helder/informatieplanning
1985 – 1988 Organisatieadviesprojecten/zelfstandig ondernemerschap:

Ministerie van Binnenlandse zaken/DGBB; structuuronderzoek directies.
RIVM/invoering kwaliteitskringen.
Ministerie van Landbouw en Visserij/Directie Landbouwkundig onderzoek. P&O- onderzoek communicatie centraal-decentraal (Den Haag - Wageningen).
IVIO te Lelystad; marktgerichtheid versterken van de organisatie..
Politie Haaglanden/opzet en uitwerking functioneel ontwerp i.v.m. invoering wet Mulder.
Strategische werkplanning binnen bureaus op basis van top10-aanpak.
Gemeentelijk Rekencentrum Rotterdam/verzelfstandigingsoperatie.
Interim-controller bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI).

1980 – 1985 Universitaire studie Rijksuniversiteit Leiden (RUL)/sociale wetenschappen met als doctoraal afstudeerrichting:
• Organisatiekunde/organisatie veranderkunde

1981 - 1982 Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden(tijdens studieperiode)
Functie: Hoofd Heffingen
Draagt met medewerkers zorg voor een juiste (elektronische) verwerking van de heffingen.
1974 – 1980 Edbro Europa B.V.
Functie: Controller

Uitwerken van de periodieke verslaggeving.
Opzetten en uitvoeren van een automatiseringsproject in samenwerking met NCR- Nederland.
Advisering met betrekking tot oprichting van dochterorganisaties in Europa.
Inrichting van de financiële administratie en afstemming met dochterorganisaties.
Treasury; het (internationaal) sturing geven aan inkomende en uitgaande geldstromen.

1971 – 1974 Siemens Nederland N.V.
Functie: Commercieel administratief medewerker.
Het administratief en commercieel ondersteunen van verkooptransacties.

Opleiding interimmanager

Opleidingen
• Middelbare school
• Hoger beroepsonderwijs HEAO-BE/BA(2 jaar); gevolgd door
SPD-opleiding.
• Universiteit Leiden/Doctoraal examen sociale wetenschappen; met als afstudeer richting Organisatiekunde/Organisatieveranderkunde.
• Postdoctoraal Topcounseling Universiteit van Utrecht.
• Aanvullende vak/ervaringsgerichte opleidingen op managementgebied; automatisering en informatisering; administratieve organisatie; planning en control; alsmede trainingen met betrekking tot het versterken van het veranderingsvermogen van organisaties.

Talenkennis interimmanager

Nederlands: uitstekend
Engels: goed
Duits: goed
Frans: matig

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here