Flex Manager
21233 interim professionals
21233 professionals

 Select

Find similar resumes

adviseur, interim-manager en projectmanager

adviseur, interim-manager en projectmanager

Werkervaring interimmanager

Maart 2008 tot heden
Zelfstandig Organisatieadviseur, Interim-manager en Projectmanager
Opdrachten gedurende deze periode:

1. Projectmanagement voor Hewlett-Packard bij een grote energieleverancier t.b.v. van een project voor migratie van de vitale business applicaties van eigen datacenters naar datacenters van HP. De primaire opdracht was het vertrouwen te herstellen mbt het project en de relatie met de klant te helpen verbeteren. De verbetering van de samenwerking tussen de medewerkers van de opdrachtgever en HP was bij dit project een belangrijk middel om te komen tot een goed projectresultaat. Na afronding is het project binnen de organisatie van de opdrachtgever als voorbeeld gesteld voor andere projecten. Sleutelbegrippen waren: open communicatie, transparantie, consistentie, gezamenlijkheid en elkaar succesvol maken.

2. Opstellen van een organisatieadvies en bedrijfsplan voor de samenvoeging van vier kraamzorgorganisaties (Midden- en Zuid-Nederland) en de ontvlechting uit de oorspronkelijke moederorganisaties. In het traject zijn de volgende facetten aan de orde geweest: interviewronde, marktverkenning, concurrentieanalyse, missie, visie, portfolioanalyse, stakeholderanalyse, SWOT, financiële analyse inclusief productie, organisatiestructuur, huisvestingsplan.

3. Begeleiding van een nationale sportbond bij uitzetten van de nieuwe strategie (missie, visie, stakeholders, SWOT, portfolio). In een kort en intensief traject heeft de bond belangrijke inzichten gekregen waarmee de leden van het bestuur en de medewerkers van het bureau een andere koers in zullen slaan. Dit betreft zowel de inhoudelijke koers als de wijze van communicatie en de relatie met de diverse geledingen binnen de bond.

Juli 2006 tot Maart 2008
Alysis zorggroep
Functie: Zorggroepmanager
Integraal management (zorg en bedrijfsvoering) van de zorggroep met daarbinnen: Oncologie, Nefrologie, Endocrinologie/Infectieziekten, Maag-, Darm-, Leverziekten, Reumatologie, Klinisch Chemisch Laboratorium, Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium en Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie.
Binnen de zorg verantwoordelijk voor enkele overkoepelende projecten op het gebied van efficiënte bedrijfsvoering, informatisering, bouwkundige herinrichting en reorganisatie.

Mei 2004 tot Juli 2006
Alysis zorggroep / Ziekenhuis Rijnstate/Velp
Functie: Clustermanager
Integraal management (zorg en bedrijfsvoering) van het cluster Interne, Maag-, Darm-, Leverziekten, Reumatologie. Aansturing van afdelingshoofden die de interne ketens per specialisme aansturen (Verpleegafdelingen, Dagbehandeling, Poliklinieken, secretariaten, Dialyse en Endoscopie).
Sturing organisatieverandering van een functionele naar indeling volgens de specialistische keten. Visieontwikkeling met specialismen ter voorbereiding op bouwkundige herindeling en renovatie van de poliklinieken Interne, MDL en Endoscopie. Projectmanager implementatie pilot project ordermanagement.
Binnen de zorgsector verantwoordelijk voor het aandachtsveld ICT.

Januari 1999 tot Mei 2004
Hewlett-Packard Nederland B.V. (voorheen Compaq Computer B.V.)
Functie: Senior Project Manager HP Services
Project Management, Consulting en Relatiemanagement op de gebieden uitbesteding van ICT diensten en inrichting IT Infrastructuren. Het accent lag hierbij met name op de bestuurlijk/relationele en niet op de technische aspecten van de projecten.
De laatste twee jaar advisering van de Directeur Services Nederland met betrekking tot een reorganisatie binnen Compaq (herindeling Serviceorganisatie) en daarna Integration Manager van het internationale fusie- en integratieproces van Compaq met HP binnen de Nederlandse services-divisie, in afstemming met andere West-Europese landen. In beide trajecten behoorde overleg met de ondernemingsraad tot de taken.

Januari 1998 tot Januari 1999
GGD Nijmegen en Academisch Ziekenhuis Nijmegen
Functie: Project Manager / Interim-manager
Organisatiedoorlichting opgezet en uitgevoerd m.b.t. de regionale hulpverleningsketen voor Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) binnen de GGD regio’s Nijmegen en Rivierenland in opdracht van de directeur van de GGD regio Nijmegen. Voorbeelden van de (in totaal 22) betrokken organisaties: ziekenhuizen, ambulancediensten, brandweerkorpsen, politie en huisartsen. Na de doorlichting de resultaten verwerkt tot en plan van aanpak voor het vervolg. Presentatie van de resultaten aan de verantwoordelijk gemeentelijk bestuurders.
Daarnaast een tweede project rond de implementatie en uitbouw van een gezamenlijk personeelsinformatiesysteem (PeopleSoft) voor Academisch Ziekenhuis en Katholieke Universiteit. Hierbij betrof de implementatie in feite crisisinterventie en de uitbouw omvatte de voorbereiding van een volgende fase van de implementatie.

Mei 1992 tot Januari 1998
Academisch Ziekenhuis Nijmegen
Functie: Manager Bedrijfsvoering cluster Hoofd, Hals, Huid
Integraal management voor de specialismen KNO-heelkunde, Oogheelkunde, Mond- en Kaakchirurgie en Huidziekten. Na de structuurwijziging van functionele organisatie naar clusterorganisatie betrof dit uitwerking en implementatie van alle aspecten van deze organisatieverandering binnen het eigen cluster. Binnen het clusterbestuur de portefeuilles: Financiën, Personele zaken, Informatisering, Organisatieontwikkeling, dienstverleningsafspraken en Infrastructuur.
Daarnaast advieswerk en projectmanagement ten behoeve van divisie overstijgende onderwerpen (decentralisatie stafdiensten, selectie personeelsinformatiesysteem, vormgeving decentraal integraal management).

Januari 1991 tot Mei 1992
Academisch Ziekenhuis Nijmegen
Functie: Interim Management Hoofd verplegingsdienst
Tijdelijk algemeen management van de gehele verplegingsdienst. Opstellen van een reorganisatieplan in verband met de opdeling in het kader van de overgang van een functionele naar een divisie organisatie en de voorbereiding van een adviesaanvraag voor de ondernemingsraad.

November 1989 tot Januari 1991
Academisch Ziekenhuis Nijmegen
Functie: Assistent hoofd verplegingsdienst
Binnen een taakverdeling met het hoofd verplegingsdienst: beleidsontwikkeling, instrumentontwikkeling, middelenbeheer (personeel en materieel), managementinformatievoorziening, informatisering en infrastructuur.
Daarnaast leiding over het Stafbureau binnen de dienst met aandachtsvelden: opleiding, beroepsontwikkeling, werklastmeting en kwaliteitsbevordering.
Waarneming van het hoofd verplegingsdienst bij afwezigheid.

Juli 1985 tot November 1989
Academisch Ziekenhuis Nijmegen
Functie: Senior Stafmedewerker t.b.v. de directie ziekenhuis
Project Management, Reorganisaties, Beleidsontwikkeling, Modelontwikkeling, Begrotingsopstelling. Daarnaast waarneming van de directiesecretaris bij afwezigheid. Advisering van de ziekenhuisdirectie in het algemeen en de directeur algemene en sociale zaken in het bijzonder. Voorbeelden van projecten: voorbereiding van omvangrijke renovatieoperatie met verschuiving van verpleegafdelingen, uitbreiding van de functie Neonatologische Intensive Care, reorganisatie maatschappelijk werk, planvorming Traumacentrum Oost, modelontwikkeling voor verdeling van bedden over specialismen en personele formatie over specialismen.

Oktober 1981 tot Juli 1985
Academisch Ziekenhuis Nijmegen
Functie: Planningsmedewerker t.b.v. directie ziekenhuis
Gegevensverzameling en –analyse ten behoeve van middellange termijn planning, Projectondersteuning voor opzet ideeënbus, renovatie eerste hulp, reorganisatie klinisch chemische laboratoria.

Zomer 1979 tot en met zomer 1986
Stichting De Wielewaal (gehandicapten Zorg)
Functie: Kernstaflid/reisleider vakantiekamp
Gedurende 8 jaar eindverantwoordelijk voor organisatie en verloop van een zomervakantie voor jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking met groepen tot 35 vrijwilligers en 45 vakantiegangers. Daarnaast voor de stichting een draaiboek voor reisleiders opgesteld voor allerlei aspecten (mbt organisatie, verzorging en groepsbenadering) die spelen bij een dergelijke vakantie.

September 1980 tot Oktober 1981
Bronswerk Verwarming en Airconditioning Amersfoort B.V
Functie: Personeelsplanner
Planning en Coördinatie van montagepersoneel voor geheel Nederland (9 rayons), Werkvoorraadbeheer, Inzet tijdelijk personeel.


Opleiding interimmanager

Beroepsgerichte opleiding ­
MTS (1976)
HTS (1980)

Aanvullende opleidingen
Leergang “De Manager” van opleidingsinstituut De Baak (1993)
Leergang “Interne Communicatie” van het studiecentrum voor bedrijf en overheid (1993)

Methoden en technieken ­
PMI Project Management (1999/2002) resulterend in het Master’s Certificate in Project Management van The George Washington University (modules: Managing Projects in Organizations, Scheduling and Cost Control, Contracting, Risk Management, Leadership and communications, Quality, Applications)
­Information Technology Infrastructure Library (ITIL) essentials training, CMG/EXIN (1999); organisatie van IT beheersprocessen
­Transition and Transformation Methodology for IT-outsourcing projects (2002)
­Consulting Techniques, intern HP (2000)

Moderne talen
Engels training Eurolinguist Nijmegen (2000)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

contactueel, analytisch, bruggenbouwer, snelle oriëntatie, resultaatgericht, samenwerker

Talenkennis interimmanager

Engels

Overig

Bijna 30 jaar adviseur, (interim)-manager en projectmanager bij diverse profit en non profit organisaties. Mijn ervaring strekt zich uit over de gebieden reorganisatie, bedrijfsintegratie na fusie, organisatiedoorlichting en crisismanagement. Daarbij ben ik vaak gevraagd voor opdrachten die om een vernieuwende aanpak vroegen.
Kenmerken van mijn aanpak:
• Snelle oriëntatie bij de start
• Een duidelijk resultaat als doel
• Heldere stappen
• Open communicatie
• Samenwerking als deel van de oplossing

Ik breng partijen bij elkaar doordat ik de belangen van verschillende disciplines (medisch, zorg, financieel, ICT en HR) begrijp en bespreekbaar maak. Samenwerkingsvraagstukken en veranderingstrajecten horen tot mijn favoriete onderwerpen.
Mijn hobby’s zeilen en bergwandelen zijn ook te herkennen in mijn werk; ik werk graag samen, plaats zaken in een breder perspectief en heb oog voor verder liggende doelen. Een combinatie van analytische en contactuele vaardigheden helpt mij in tal van situaties bij het vinden van goede oplossingen.


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here